Pererindodau

Mae grwpiau o bererinion o bob enwad ac o bob rhan o Brydain ac o dramor yn dod i Bennant Melangell. Trefnir ymweliadau, yn aml yn ystod yr wythnos, gan eglwysi, capeli neu fudiadau eraill sydd yn gofyn am gael mynychu un o'r gwasanaethau dyddiol rheolaidd yn Eglwys Santes Melangell neu, efallai, cynnal gwasanaeth arbennig. Gallwch ofyn hefyd am gael sgwrs am hanes yr eglwys a'ch tywys o'i hamgylch. Fel rheol, mae grwpiau yn defnyddio cyfleusterau Canolfan Santes Melangell, gerllaw'r eglwys, lle mae ystafell gyfarfod fechan sydd ar gael ar gyfer trafodaethau yn ogystal ā lluniaeth. Gellir defnyddio'r ardd hefyd, os bydd y tywydd yn caniatįu. Mae gan y Ganolfan gyfleusterau ar gyfer pobl anabl. I drafod pererindod neu ymweliad grŵp ā'r Ganolfan, neu am wybodaeth bellach, cysylltwch ā ni.

Mae croeso i grwpiau fynychu gwasanaeth y prynhawn am 3.00 p.m. ar ddyddiau Sul rhwng y Pasg a mis Hydref. Ceir paned a chacen yn y Ganolfan neu'r ardd ar ōl y gwasanaeth: Mae'n ddefnyddiol os cawn wybod o flaen llaw am bartļon mawr.

I drefnu ymweliad yn ystod yr wythnos, gofynnwch i ni anfon ffurflen archebu atoch. Mae croeso i grwpiau gynllunio eu rhaglenni eu hunain, yn cynnwys unrhyw opsiwn neu opsiynau y sonnir amdanynt ar y ffurflen archebu. Os ydy’n well gennych gael diwrnod strwythuredig, gofynnwch i ni. Rhowch y manylion ar y ffurflen. Gan fod cyfleusterau arlwyo’r Ganolfan yn gyfyngedig, gofynnir i chi ddod ā’ch pecynnau bwyd eich hunain, ond gall y Ganolfan ddarparu diodydd poeth.

Anfonwch y ffurflen archebu i'r: Cydlynydd y Ganolfan, Canolfan Santes Melangell, Pennant Melangell, Llangynog, ger Croesoswallt, SY10 0HQ.

Gwybodaeth am deithio i Bennant Melangell

 

Costau

 

Fel elusen gofrestredig nid yw Canolfan Santes Melangell yn codi unrhyw dāl am y gwasanaethau y mae'n eu darparu, ond rydym yn croesawu rhoddion gan y rhai sy'n gallu rhoi, er mwyn i ni allu parhau i gynnig y weinidogaeth hon i bawb sydd ei hangen. Mae pobl yn aml yn gofyn am ganllawiau am y swm - byddai £10.00 y pen yn talu ein costau am ymweliad undydd, a defnydd cyfleusterau'r Ganolfan, yn ystod yr wythnos.

Ni chodir tāl am grwpiau sy'n dod i'r gwasanaeth ar y Sul: gwerthfawrogir rhodd fechan tuag at gostau lluniaeth yn y Ganolfan.