Gwybodaeth i Ymwelwyr

Mae'r eglwys ar agor o 8.30 a.m. - 6.00 p.m. yn ystod yr haf, ond mae'n cau am 4.00 p.m. wedi troi'r cloc yn ˘l ym mis Hydref. Mae mynediad addas i’r anabl yn yr Eglwys a’r Ganolfan.

Cynhelir gwasanaeth ar ddyddiau Sul am 3.00 p.m. o'r Pasg hyd fis Hydref, ac mae gwasanaethau byrrach ar amseroedd eraill yn ystod yr wythnos. Gweler y dudalen Addoli am fanylion pellach.

Dywedir gwedd´au o eiriolaeth yn ddyddiol yn yr eglwys. Cedwir llyfr ar gyfer ceisiadau am weddi ar y ddesg wedd´o yn y gromfan (aps) - mae croeso i chi ei ddefnyddio, ac i oleuo cannwyll. Cedwir Llyfr Coffa ar y Bwrdd Credo: os dymunwch roi enw ynddo, llenwch gerdyn glas a'i adael yn y blwch.

Yng nghefn yr eglwys, mae siop sy'n gwerthu, ymhlith pethau eraill, gasgliad o gardiau cyfarch gyda thestunau Beiblaidd, cardiau gweddi ac eiconau yn ogystal ag eitemau o ddiddordeb lleol. Ar lawr cyntaf y twr mae arddangosfa, sydd ar hyn o bryd yn dangos adferiad yr eglwys, casgliad o hen luniau o'r ardal ac arddangosfa o'r bywyd gwyllt lleol.

Mynediad

Mae Pennant Melangell yn gorwedd ym mhen Dyffryn Tanat: gallwch ei gyrraedd o'r ffordd B4391 yn Llangynog ar hyd ffordd un trac sydd Ô mannau pasio bob yn hyn a hyn. Mae'r ffordd yn addas i geir ond mae'n rhy gul i fws neu goets gyffredin. I bart´on, y peth gorau yw gadael cerbydau mawr yn y prif faes parcio yn Llangynog (lle ceir cyfleusterau cyhoeddus) ac un ai cerdded i fyny'r dyffryn neu logi bws mini. (Moduron Dyffryn Tanat 01691 780212/780241). Mae maes parcio bychan yn Eglwys Santes Melangell: mae'n anodd troi cerbyd yn ˘l tu hwnt i'r fan hon.

Cliciwch yma am 'Google Map'

Os ydych yn cerdded, gallwch ddod i fyny'r ffordd o'r pentref. I osgoi cerdded ar y ffordd am y filltir olaf, dilynwch lwybr cyhoeddus sydd ar y dde tu hwnt i Fferm y Ficerdy. Mae'n dringo i fyny at Lechwedd-Y-Garth cyn disgyn yn ˘l i'r eglwys. Mae wedi'i arwyddo. Byddwch angen esgidiau priodol, ond mae'r golygfeydd yn fythgofiadwy. Gallwch gyrraedd y rhaeadr, Pistyll Blaen-y-Cwm, ar lwybr arall, mwy serth, sydd yn gadael y ffordd ar y dde tua 300 llath heibio i'r eglwys ac sy'n arwain i fyny at dir agored: mae'r perchennog tir wedi arwyddo'r llwybr. Mae llwybrau deniadol eraill wedi'u harwyddo ar ddwy ochr y dyffryn a gallwch eu gweld ar fapiau Explorer 239 neu 255.

Am fanylion pellach am deithiau cerdded lleol, gweler Cysylltiadau.

Byddem yn ddiolchgar pe byddech yn :

(i) cau giatiau a chadw cerbydau draw ohonynt.

(ii) defnyddio llwybrau cyhoeddus lle bo’n briodol.